VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh được thành lập ngày 13/11/2010

Tên công ty viết bằng tiếng Anh:

VIET KHANH TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VIKHACO

Địa chỉ: 11A Lê Đại Hành, P. Phước Tiến, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Mã số doanh nghiệp (Mã số Thuế): 4201229580

Đăng ký lần đầu: Ngày 13/11/2010

Đăng ký thay đổi lần thứ 3: Ngày 28/09/2015

Vốn kinh doanh

Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 23.000.000 cổ phần.

Toàn bộ vốn điều lệ được huy động từ nguồn vốn góp của các cổ đông là người lao động của Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco)

Mục tiêu kinh doanh

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các cổ đông trên cơ sở bảo toàn và phát triển nguồn vốn cũng như bảo đảm tỷ lệ chia cổ tức theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua.