Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh